Zápis dětí do MŠ

 

Zápis dětí do MŠ a DS Montevláček na školní rok 2022/2023

 

V souladu s § 34 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji den zápisu:

v úterý 3. 5. 2022 od 7.00 do 17.00hod v MŠ a DS Montevláček.

 

Další informace:

Tiskopisy žádosti o přijetí si mohou rodiče vyzvednout v MŠ nebo stáhnout z webových stránek. K zápisu se zákonní zástupci dětí dostaví s již vyplněnou žádostí ve výše uvedené době s rodným listem dítěte a občanským průkazem.

O přijetí nebo nepřijetí bude rozhodováno v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem, a to podle těchto kriterií:

 

Do MŠ a DS mohou být přijaty pouze děti, které:

splňují podmínky stanovené v § 50 zákona č. 258/ 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ( doklad o povinném očkování dítěte, imunitě proti nákaze nebo neočkovaní pro trvalou kontraindikaci)

 

Kritéria k přijetí do MŠ

  1. Zvýhodněno bude dítě věkově starší ( datum narození dítěte).
  2. Zvýhodněno bude dítě navštěvující DS Montevláček
  3. Zvýhodněno při přijetí bude dítě, jehož sourozenec se v MŠ již vzdělává.
  4. Zvýhodněno budě dítě rodičů, kteří prokáží zájem o montessori pedagogiku  absolvováním kurzu, který je zaměřen na montessori pedagogiku, Respektovat a být respektován nebo další podobné kurzy o výchově

 

Kritéria k přijetí do DS

  1. Zvýhodněno bude dítě, jehož sourozenec se již vzdělává v MŠ nebo DS Montevláček.
  2. Rodiče preferují zařízení s programem Montessori
  3. Pravidelná celotýdenní docházka dítěte

 

 

 

V Lichnově 28.1.2022                           Mgr. Radomila Bryknarová

ředitelka MŠ Montevláček