d8fa3b25-df28-4abc-adde-b9ecbb4c2430 (1703×353)Reakce TI na výzvu z MPSV - Transparency InternationalLogolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg (1559×346)

Operační program: Jan Ámos Komenský. Název projektu: Školka radosti IV. Cílem projektu je zajistit rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a usnadnění přechodu dětí do základní školy.

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

Vítejte v naší mateřské škole harmonického
rozvoje!

Naše mateřská škola vznikla z iniciativy rodičů v září roku 2012, kdy byla také zařazena do rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Nacházíme se v krásném prostředí, na úpatí Beskyd, obklopeni přírodou, lesy a zelení. Jsme mateřská škola rodinného typu. Hlavní myšlenkou bylo vytvořit mateřskou školu vlídnou, laskavou
a přátelskou k dětem i jejím rodičům, s podporou alternativních směrů a přístupů v oblasti výchovy a vzdělávání.

Mateřská škola Montevláček sídlí v rodinném domě s prostornou zahradou, vybavenou moderními a bezpečnými herními prvky.

Interiér školy odpovídá požadavkům pro zřízení mateřské školy, zároveň však rozvíjí dětskou fantazii v herních koutcích, kde právě děti samotné mohou „objevovat svět“.

Naše motto: “Děti jsou všude kolem nás a práce s nimi je radost.”

 

Jsme soukromá mateřská škola s individuálním přístupem, která prosazuje malý počet dětí ve třídě, kreativitu a individualitu každého dítěte.

 

Profilace mateřské školy

Naše škola se zaměřuje a nabízí:

– vzdělávání dětí dle zásad montessori pedagogiky

malý kolektiv dětí

klidné prostředí pod horami

možnost výuky na interaktivní tabuli

logopedickou intervenci a poradenství,

individuální přístup k dětem

pobytový lyžařský kurz

plavání

vlastní sauna

ŠVP vychází z podmínek mateřské školy, střídání ročních období ve spojení s lidskou činností, zvyky a tradicemi. Respektuje zájem dětí o globální události ve světě a jejich vztah k současné technice a o společenské dění .

Je zaměřen na vytváření správného vztahu ke zdravému životnímu stylu, zejména ke zdravému pohybu.

Předškolní vzdělávání maximálně přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí a dbáme aby tato vývojová specifika byla při vzdělávání dětí v plné míře respektována.

Při práci s dětmi uplatňujeme odpovídající metody a formy práce. Metodu prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Uplatňujeme situační učení založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápalo jejich smysl.

Spontánní sociální učení, založené na principu přirozené nápodoby. Proto ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou, nejen v didakticky zaměřených činnostech, poskytujeme dítěti vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné.

Uplatňujeme aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené, v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem předškolního dítěte. Takovou specifickou formou je didakticky zacílená činnost, která je pedagogem přímo nebo nepřímo motivovaná, která je dítěti nabízena a v níž je zastoupeno spontánní a záměrné (cílené, plánované) učení. Tyto činnosti probíhají zpravidla v menší skupině či individuálně.

Didaktický styl vzdělávání dětí v mateřské škole je založen na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte.

Dlouhodobou vizí, záměrem ŠVP PV je vytvořit kamarádské společenství s neformálními vztahy, v němž všichni zaměstnanci MŠ budou pracovat jako jeden tým v souladu se školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Našim cílem je proto rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat jej k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit ho žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané. Zároveň maximálně podporovat individuální rozvojové možnosti dětí a umožňovat tak každému dítěti dospět v době, kdy opouští mateřskou školu. Dovést dítě k jeho optimální úrovni individuálně dosažitelného osobního rozvoje a učení.

Na základě dlouhodobého a každodenního styku s dítětem i jeho rodiči mateřská škola plní i úkol diagnostický (zejména ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a k dětem mimořádně nadaným), kdy poskytuje nebo doporučuje včasnou speciálně pedagogickou péči a tím zlepšuje jejich životní i vzdělávací šance.

Motto

V mateřské škole se děti baví a přitom zasazují každý den maličký kamínek
do obrovské mozaiky poznání, kterou budou stavět až do konce života.

 

Jsme si vědomi toho, že

přes existenci sebelepších vzdělávacích projektů jsou to lidé, kteří představují nejdůležitější součást výchovy dítěte.

 

Zúčastnili jsme se v roce 2015/16 programu Společně na jedné lodi.

 

MŠMT nám přidělilo účelové neinvestiční dotace na rozvojový program “Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014.

Účastníme se projektů

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003994

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014171 Šablony pro MŠ a ZŠ II

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020127

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008270

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016646

 

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Učitelé naší školy se zapojili do projektu Podpora práce učitelů, který realizuje Národní pedagogický institut ČR  a je financovaný z Evropských fondů.
 Doba dalece postoupila a být gramotný neznamená umět číst, psát a počítat. Jsme si toho vědomi, a tak učíme u dětí rozvíjet matematickou, čtenářskou, digitální gramotnost a informatické myšlení.
 K projektu vznikla i webová stránka Gramotnosti pro život (www.gramotnosti.pro), kde se dozvíte, proč je důležité rozvíjet gramotnost u dětí a žáků. Čerpáme z ní nápady pro výuku, a proto zveme k inspirativnímu čtení i Vás rodiče našich žáků.