Metoda dobrého startu

Metoda dobrého startu (MDS)

sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emociálně motivační a sociální. MDS se úspěšně podílí na rozvoji motorických dovedností a smyslového vnímání. Jedná se o metodu motoricko – akusticko – optickou. Všechny 3 složky na sebe navazují a vytváří tak cvičení pohybová, pohybově – sluchová a pohybově – sluchově – zraková. Nositelem děje je píseň, od ní se odvíjí vyprávěný příběh a pohyb.

Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce.

Metoda se osvědčila jako vstupní etapa výuky čtení a psaní. Je vhodná pro použití v poslední třídě mateřské školy nebo po nástupu do 1. třídy ZŠ. Je vhodná před zahájením výuky čtení, psaní a počtů. Vyhovuje dětem s odkladem školní docházky. Splňuje nároky na práci s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, s dětmi s diagnózou specifických poruch učení, specifických poruch chování nebo mentální retardace a to jak v rámci jejich integrace, tak ve speciálních třídách.

MDS reaguje na požadavky Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

V naší MŠ pracuje s MDS speciální pedagog, který absolvoval příslušný kurz a disponuje potřebným certifikátem.