Organizační řád

 

Mateřská škola Montevláček, Lichnov 289
ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY
část:  1.  ORGANIZAČNÍ ŘÁD
Č.j.:          /2017
Vypracoval: Mgr. Gabriela Merendová, ředitelka
Schválil: Mgr. Gabriela Merendová, ředitelka
Pedagogická rada projednala dne 31.1.2017
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31.1.2017
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.2.2017
Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Obecná ustanovení

 

Na základě ustanovení § 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento vnitřní předpis.

 

Část I. Všeobecná ustanovení

Článek 1

Úvodní ustanovení 

 1. Organizační řád Mateřské školy Montevláček, Lichnov 289 (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy.
 2. Organizační řád je základní normou školy jako organizace ve smyslu Zákoníku práce (dále jen ZP).
 3. Organizační řád školy zabezpečuje realizaci především školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a jeho prováděcích předpisů.

Článek 2

Postavení a poslání školy 

 1. Škola byla zřízena jako Školská právnická osoba zřizovací listinou vydanou 1.9.2012.
 2. Škola je v rejstříku škol MŠMT vedena pod kódem 691 004 218.
 3. Základním posláním mateřské školy je podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj.

 

 

 

 

Část II. Organizační členění  

Článek 3

Útvary školy a funkční místa 

 1. V čele školy jako právního subjektu stojí statutární zástupce školy – ředitelka školy.
 2. Škola se člení na tyto organizační útvary: mateřskou školu a školní jídelnu – výdejnu.
 3. Vedoucí útvarů nejsou stanoveni.
 4. Na škole není zřízena funkce statutárního zástupce ředitele školy (tzv. zástupce statutárního orgánu).

 

 

Část III. Řízení školy – kompetence 

 

Článek 4

Statutární orgán školy 

 1. Statutárním orgánem školy je ředitel.
 2. Ředitel řídí ostatní pracovníky školy a koordinuje jejich práci. Koordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím porad školy, pedagogické rady, metodických porad.
 3. Jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesl svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních.
 4. Rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích svěřených škole, o hlavních otázkách hospodaření, mzdové politice a zajišťuje účinné využívání prostředků hmotné zainteresovanosti k diferencovanému odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce.
 5. Schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze školy.
 6. Ředitel školy při výkonu své funkce dále je oprávněn písemně pověřit pracovníky školy, aby činili vymezené právní úkony jménem školy. Schvaluje organizační strukturu školy, rozhoduje o záležitostech školy, které si vyhradil v rámci své pravomoci, odpovídá za plnění úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje úkoly a opatření, směřující k zabezpečení činnosti školy v této oblasti.

 

Článek 5

Ostatní pracovníci školy 

 1. Ostatními pracovníky jsou: učitelé, školní asistent (od roku 2018), školnice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 6

Organizační a řídící normy 

 1. Škola se při své činnosti řídí zejména základními organizačními směrnicemi, které tvoří součásti organizačního řádu:

 

1. Organizační řád a jeho součásti:
2. Školní řád
3. Provozní řád
4. Spisový a skartační řád
5. Provozní řád školní zahrady
6. Závodní lékařská péče – smlouva s lékařem/zdravotnickým zařízením
7. Pracovní náplně
8. Evidence pracovní doby – formulář v Excelu
9. Plán DVPP
10. BOZP

 

 

 1. U zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace.

 

 1. Vnitřní předpis musí být vydán písemně, nesmí být v rozporu s právními předpisy ani být vydán se zpětnou účinností, jinak je zcela nebo v dotčené části neplatný. Nejde-li o pracovní řád, vydá se vnitřní předpis zpravidla na dobu určitou, nejméně však na dobu 1 roku.

 

 1. Vnitřní předpis je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny jeho zaměstnance. Nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven, nejdříve však dnem, kdy byl u zaměstnavatele vyhlášen.

 

 1. Zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s vydáním, změnou nebo zrušením vnitřního předpisu nejpozději do 15 dnů. Vnitřní předpis musí být všem zaměstnancům zaměstnavatele přístupný. Zaměstnavatel je povinen uschovat vnitřní předpis po dobu 10 let ode dne ukončení doby jeho platnosti.

 

 1. Jestliže zaměstnanci vzniklo na základě vnitřního předpisu právo z pracovněprávního vztahu uvedeného v § 3 větě druhé, zejména mzdové, platové nebo ostatní právo v pracovněprávních vztazích, nemá zrušení vnitřního předpisu vliv na trvání a uspokojení tohoto práva.

 

Část IV. Funkční členění    

Článek 7

Strategie řízení

 1. Kompetence pracovníků v jednotlivých klíčových oblastech jsou stanoveny v pracovních náplních.
 2. Pracovní náplně jsou členěny tak, aby z nich vyplývalo: klíčové oblasti pracovních činností zaměstnance, komu je pracovník přímo podřízen a v jakém rozsahu o čem sám rozhoduje, aniž by musel získat souhlas nadřízeného pracovníka, co předkládá k rozhodnutí nadřízenému

 

pracovníkovi, v jakém rozsahu jedná jménem školy v externích vztazích, jaká mimořádná opatření má ve své působnosti.

 

Článek 8

Finanční řízení 

 1. Funkce zástupce ředitele pro ekonomiku se nezřizuje.
 2. Úkoly spojené s finančním řízením jsou zajišťovány ve spolupráci se zřizovatelem.
 3. Účetní agendu vede v plném rozsahu externí ekonomka.

 

Článek 9

Personální řízení 

 1. Personální agendu vede v plném rozsahu ředitelka.
 2. Noví pracovníci jsou vyhledávání zpravidla výběrovým řízením nebo osobním jednáním s uchazeči na základě předložených žádostí během školního roku.
 3. Přijímání nových pracovníků zajišťuje ředitelka školy se zřizovatelem školy.
 4. Sledování platových postupů a nároků pracovníků zajišťuje ředitelka školy.

 

Článek 10

Materiální vybavení 

 1. O nákupu hmotných prostředků rozhoduje ředitelka školy se zřizovatelem.
 2. Vstupní evidenci nově pořízeného majetku provádí ředitelka školy.
 3. Odpisy majetku se řídí metodikou zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

 

Článek 11

Řízení výchovy a vzdělávání 

 1. Organizace vyučovacího a výchovného procesu se řídí platnými školskými předpisy a vnitřním řádem školy.
 2. Pracovní doba pedagogů se člení dle následujícího poměru:
  – přímá vyučovací povinnost – 31 hod.

–  dobu tzv. prací souvisejících s touto činností – 9 hod.

 

Článek 12

Externí vztahy 

 1. Navenek zastupuje školu především ředitelka školy. Ostatní zaměstnanci pak v rámci svých pracovních náplní.
 2. Ve styku s rodiči žáků jednají jménem školy rovněž učitelé a školní asistent.
 3. Rozsah zmocnění pro jednání jménem školy v externích vztazích je stanoven v pracovních náplních pracovníků.

 

Část V. Pracovníci a oceňování práce 

Článek 13

Vnitřní principy řízení a oceňování 

 1. Zařazování a oceňování pracovníků se obecně řídí zákonem č. 262/ 2006 Sb. zákoníkem práce v platném znění.

Článek 14

Práva a povinnosti pracovníků 

 1. Jsou dána zákoníkem práce, školským zákonem, vyhláškou o základním vzdělávání, pracovním řádem a dalšími obecně závaznými právními normami.

 

Část VI. Komunikační a informační systém  

Článek 15

Komunikační systém 

 1. Zaměstnanci mají přístup k ředitelce školy denně. Písemné a mailové informace přenáší vedení školy pracovníkům prostřednictvím mailových schránek.

Článek 16

Informační systém 

 1. Informace vstupující do školy přichází k řediteli. Ředitel rozhodne, komu bude informace poskytnuta, případně kdo záležitost nebo její část zpracuje.
 2. Informace, které opouští školu jako oficiální stanovisko školy, musí být podepsány ředitelem.
 3. Vyhlašování vnitřních směrnic a předpisů je prováděno vyhlášením na pedagogické či provozní poradě.

 

 

 

Závěrečná ustanovení

 

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Bc. Radomila Bryknarová
 2. Směrnice nabývá účinnosti dnem : 1.2.2017

 

 

V Lichnově dne 31.1.2017

 

Mgr. Gabriela Merendová

Ředitelka školy