Školní řád

 

Mateřská škola Montevláček, Lichnov 289
ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY
část:  2.  ŠKOLNÍ ŘÁD
Č.j.:               /2017
Vypracoval: Bc. Radomila Bryknarová, ředitelka
Schválil: Bc. Radomila bryknarová, ředitelka
Pedagogická rada projednala dne 28.8.2017
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 28.8.2017
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2017
Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah:

 1. Základní ustanovení
 2. Povinné předškolní vzdělávání, individuální vzdělávání

III. Provoz, vnitřní režim školy, docházka

 1. Přijímání dětí do MŠ
 2. Ukončení školní docházky
 3. Úplata za předškolní vzdělávání

VII. Stravování

VIII. Evidence dětí

 1. Ochrana zdraví a bezpečnosti dětí v mateřské škole
 2. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy rizikového chování
 3. Práva a povinnosti zákonných zástupců

XII. Práva a povinnosti dětí

XIII. Závěrečná ustanovení

 

 

 1. Základní ustanovení

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole Montevláček, Lichnov 289 (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy. Je závazný pro zaměstnance školy, děti přijaté do mateřské školy a zákonné zástupce dětí. Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Povinné předškolní vzdělávání, individuální vzdělávání

S účinností od 1.1.2017 podle § 34 odst.1 školského zákona platí :

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. Vlastní předškolní vzdělávání dětí je povinné od 1.9.2017.

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen včas dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání, tj. v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (nenavštěvuje-li již MŠ, jinak se dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání zapisuje automaticky). Právo přednostního přijetí má pouze ve své spádové mateřské škole.
 • U zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání se nemusí předkládat potvrzení o