Koncepce rozvoje MŠ

 

KONCEPCE ROZVOJE MATEŘSKÉ ŠKOLY MONTEVLÁČEK

Název školy:                                Mateřská škola Montevláček

Sídlo:                                              Lichnov 289, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Právní forma:                               Školská právnická osoba

IČ:                                                    71342265

Identifikátor:                                 691 004 218

IZO MŠ:                                           181037068

IZO ŠJ – výdejna:                         181037076

Zřizovatel školy:                            Montessori centrum Vláček, občanské sdružení

Ředitelka školy:                             Mgr. Radomila Bryknarová

Telefon:                                           606 631 138

Kapacita školy:                               11 dětí

Školní jídelny výdejny:                 11 dětí

E-mailová adresa:                          skolkamontevlacek@seznam.cz

internetové stránky:                      www.montevlacek.cz

Obsah:

 1. Charakteristika organizace
 2. Plánovaný rozvoj školy
 3. 1. Výchova a vzdělávání
 4. 2. Personální podmínky
 5. 3. Organizační podmínky a řízení MŠ
 6. 4. Ekonomické a materiální podmínky
 7. 5. Spolupráce s rodiči
 8. 6. Spolupráce s obcí a organizacemi
 9. Profilace mateřské školy

 

 1. CHAKTERISTIKA ORGANIZACE

Naše mateřská škola vznikla z iniciativy rodičů v září roku 2012, kdy byla také zařazena do rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Nacházíme se v krásném prostředí, na úpatí Beskyd, obklopeni přírodou, lesy a zelení. Jsme mateřská škola rodinného typu. Hlavní myšlenkou bylo vytvořit mateřskou školu vlídnou, laskavou
a přátelskou k dětem i jejím rodičům, s podporou alternativních směrů a přístupů v oblasti výchovy a vzdělávání.

Mateřská škola Montevláček sídlí v rodinném domě s prostornou zahradou, vybavenou moderními a bezpečnými herními prvky.

Interiér školy odpovídá požadavkům pro zřízení mateřské školy, zároveň však rozvíjí dětskou fantazii v herních koutcích, kde právě děti samotné mohou „objevovat svět“.

 

 “Děti jsou všude kolem nás a práce s nimi je radost.”

 

Jsme soukromá mateřská škola s individuálním přístupem, která prosazuje malý počet dětí ve třídě, kreativitu a individualitu každého dítěte.

 

Pedagogičtí pracovníci:

Ředitelka:  Mgr. Radomila Bryknarová

Učitelka: Pavla Steklíková

Nepedagogičtí pracovníci:

Krista Blechová – výdej stravy a úklid

 

 1. PLÁNOVANÝ ROZVOJ ŠKOLY

 

HLAVNÍ VIZE:

 • Do konce roku 2022 vytvořit vlídné a bezpečné prostředí plné pohody a bohatých zážitků, ve kterém budou děti v rámci dětské skupiny a soukromé MŠ moci maximálně rozvinout své osobní předpoklady a z mateřské školy budou odcházet otevřené životu, dalšímu vzdělávání a dobře vybavené do situací, které je v životě přirozeně čekají. Prostřednictvím různorodých aktivit založených na Montessori pedagogice umožnit dětem od 1 do 6 let objevovat svět ve třídách s malými kapacitami. Uspokojit převyšující poptávku a navýšit kapacitu mateřské školy  + dalších 9 dětí v rámci dětské skupiny.

Na podkladě této vize, jež splňuje podmínku SMART, lze definovat strategické cíle a implementační rozvojové úkoly:

 • 1. strategický cíl – V první polovině roku 2018 vytvořit projekt založení dětské skupiny

Implementační cíl – Úkolem bude vytvořit projekt na založení dětské skupiny samotnou ředitelkou MŠ Montevláček, navrhující plán výchovy a péče, prostory, vybavení, organizaci denního režimu, odpovídající hygienické podmínky a způsobilost pečovatelek (pozn. není třeba kvalifikovanosti jako u MŠ). Projekt musí být v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a v souladu s její novelou.

Časové období – 01 – 06/2018

Odpovědná osoba – ředitelka MŠ Montevláček

 

 • 2. strategický cíl – V první polovině roku 2018 získat vhodnou dotaci na projekt založení dětské skupiny

Implementační cíl – Úkolem bude získat dotaci na rekonstrukci vybraných prostor pro dětskou skupinu a její provoz v letech 2018 – 2022.

Časové období – 01 – 06/2018

Odpovědná osoba – ředitelka MŠ Montevláček

 

 • 3. strategický cíl – V první polovině 2018 získat vhodné prostory pro dětskou skupinu a rozšíření kapacity MŠ

Implementační cíl – Úkolem bude získat prostory bývalé prodejny sportovních potřeb, jež sídlí ve stejném objektu jako současná MŠ Montevláček a která v současnosti ukončila svoji činnost. Kromě toho bude třeba zažádat patřičné úřady (hygienu a hasiče) o změnu užívání těchto prostor.

Časové období – 01 – 06/2018

Odpovědná osoba – ředitelka MŠ Montevláček

 

 • 4. strategický cíl – Nové prostory podrobit rekonstrukci v období 07-08/2018

Implementační cíl – Úkolem bude na základě výběrového řízení vybrat dodavatele služeb a učinit rekonstrukci nových prostor pro dětskou skupinu v souladu v projektem a dotačním rozpočtem. Rozšířit současné prostory MŠ Montevláček pro dalších 5 dětí. V případě potřeby by v současných prostorách MŠ Montevláček mohla být dětská skupina o kapacitě 9 dětí a v nových prostorách zrekonstruované prodejny větší třída mateřské školy, nově s kapacitou 16 dětí.

Časové období – 07 – 08/2018

Odpovědná osoba – ředitelka MŠ Montevláček

 

 • 5. strategický cíl – Provozovat dětskou skupinu dle zásad Montessori pedagogiky s kapacitou 9 dětí od 1 do 6let věku ve školních letech 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

Implementační cíl – Podat ohlášení Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR a zřídit si dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, vázanou živnost na poskytování služeb v dětské skupině, konkrétně péče o dítě do tří let věku v denním režimu (CZ NACE 94991: Činnosti organizací dětí a mládeže). Úkolem bude dále vytvořit smlouvu, která bude uzavírána mezi dětskou skupinou a rodiči, obsahující smluvní strany, místo a čas poskytování služby, výši úhrady a způsob placení, podmínky stravování, dobu platnosti smlouvy a způsob jejího ukončení. Přílohou této smlouvy musí být potvrzení o očkování dítěte nebo jiný doklad vztahující se k očkování (odklad, kontraindikace aj.).

Časové období – 09/2018 – 06/2022

Odpovědná osoba – ředitelka MŠ Montevláček

 

 • 6. strategický cíl – Provozovat soukromou MŠ Montevláček dle zásad Montessori pedagogiky s kapacitou 16 dětí od 2 do 6 let věku ve školních letech 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

Implementační cíl – Úkolem bude nadále provozovat soukromou mateřskou školu dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon).

Časové období – 09/2018 – 09/2022

Odpovědná osoba – ředitelka MŠ Montevláček

 

K naplnění těchto šesti strategických cílů by mělo být použito systémového přístupu. Naplňováním jednotlivých cílů bude postupně dosahováno cílené změny a naplnění stanovené vize. Cílovým stavem této změny budou větší prostory mateřské školy a větší kapacita umožňující komplexní a především alternativní péči o děti už od 1 do 6 let věku, k čemuž napomůže nová dětská skupina.

Dalšími cíli jsou:

 • Cílem je udržet i nadále dobré jméno mateřské školy Montevláček a všemi možnými a dostupnými prostředky usilovat o její celkový rozvoj a prosperitu.
 • Dalším cílem je všestranný rozvoj osobnosti dětí, vytvoření rodinné pohodové atmosféry.
 • Být otevřenou a vstřícnou organizací pro děti, rodiče, prarodiče i pro všechny přátele školy.

Zvyšovat kvalitu vzdělávání a výchovy dětí tak, aby byla naše mateřská škola vyhledávanou institucí.

Dlouhodobou vizí, záměrem ŠVP PV je vytvořit kamarádské společenství s neformálními vztahy, v němž všichni zaměstnanci MŠ budou pracovat jako jeden tým v souladu se školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Našim cílem je proto rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat jej k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit ho žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané. Zároveň maximálně podporovat individuální rozvojové možnosti dětí a umožňovat tak každému dítěti dospět v době, kdy opouští mateřskou školu. Dovést dítě k jeho optimální úrovni individuálně dosažitelného osobního rozvoje a učení.

Na základě dlouhodobého a každodenního styku s dítětem i jeho rodiči mateřská škola plní i úkol diagnostický (zejména ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a k dětem mimořádně nadaným), kdy poskytuje nebo doporučuje včasnou speciálně pedagogickou péči a tím zlepšuje jejich životní i vzdělávací šance.

V mateřské škole se děti baví a přitom zasazují každý den maličký kamínek do obrovské mozaiky poznání, kterou budou stavět až do konce života.

 

 1. Výchova a vzdělávání

Cíl: Všestranný rozvoj osobnosti dítěte a všech jeho osobnostních složek, rozvoj myšlení, podpora aktivity dětí při získávání nových poznatků, rozvoj zdravého sebevědomí, postupné osvojování správných a kladných postojů a společenských hodnot potřebných pro budoucí život ve společnosti, získávání základů pro utváření správného světového názoru.

 

 Usilovat o prožitkové učení, dát dětem prostor k samostatné tvořivosti, děti musí mít rovněž možnost vlastní individuální volby činností, aktivit a her, nabízet dětem podnětné prostředí pro jejich hry, snažit se tak rozvíjet jejich kreativitu a myšlení.

 

 • Respektovat přirozené potřeby dětí, vycházet z jejich individuálních potřeb, vhodně volit aktivity, plánovat, podporovat rozvoj kladných stránek osobnosti, respektovat osobnost dítěte, posilovat u dětí sebevědomí, vůli, emoce i city a ke každému dítěti přistupovat rovně a bez předsudků, zajistit každému jedinci nejlepší potřebnou péči.

 

 • Nabízet takové aktivity, aby přinesly dětem spoustu nových poznatků o společnosti i o okolním světě, prostřednictvím vlastního vzoru pomáhat dětem utvářet hodnotový žebříček a získávat poznatky o zdravém životním stylu – obecná prevence a ochrana zdraví, vést děti k poznání, že nejcennější je lidský život a zdraví.

 

 • Při výchovně vzdělávacím procesu využívat vhodných metod a forem práce, důkladně promýšlet organizaci všech aktivit a tak zajistit jejich efektivitu, správně a vhodně děti na práci motivovat.

 

 • Umět dětem naslouchat a na podněty reagovat pružně, dát dětem dostatek prostoru k aktivní komunikaci s dětmi i s dospělými, pomocí komunikativních kruhů rozvíjet slovní zásobu dětí a odbourávat strach z komunikace před ostatními, snažit se o pocit jistoty, vždy být dětem poradcem i oporou.

 

 • Při práci využívat didaktických her a pomůcek, které vedou k rozvoji myšlení, pozornosti a soustředění. Důležitou roli při pedagogické práci s dětmi zastává metoda individuálního přístupu a také metoda názornosti.

 

 1. . Personální podmínky

Cíl: Utvářet kvalitní pracovní prostředí pro všechny zaměstnance, snaha o vytvoření příjemného pracovního klima, které vede ke zvyšování kvality a efektivity práce, dbát na individuální úctu ke všem zaměstnancům, pedagogickým i nepedagogickým.

 

 • Dbát na odbornou kvalifikaci pedagogických zaměstnanců.

 

 • Podporovat všechny zaměstnance mateřské školy v dalším vzdělávání formou nabídky seminářů dle vlastní volby nebo dle potřeb organizace, podporovat tak profesní růst zaměstnanců a snažit se neustále sledovat nové trendy ve vzdělávání.

 

 • Zajistit zaměstnancům mateřské školy bezpečné pracovní prostředí formou spolupráce s odbornou institucí v oblasti BOZP a prostřednictvím pravidelných školení všech zaměstnanců zmenšovat riziko vzniku možných pracovních úrazů dospělých a žáků.

 

 • Dbát na dodržování pracovního řádu všemi zaměstnanci, dohlížet na jejich bezpečné chování, které by mělo být v souladu s dohodnutými interními podmínkami.

 

 1. 3. Řízení MŠ a organizační podmínky

Cíl: Vypracovat kvalitní organizační řád školy tak, aby byla zajištěna bezpečnost dětí i zaměstnanců, dále také všechny nadstandardní aktivity přizpůsobit podmínkám MŠ a jejímu provozu.

 

 • Statutárním zástupcem organizace je ředitelka školy Mgr. Radomila Bryknarová, zřizovatelem je Montessori centrum Vláček, občanské sdružení. Organizace se řídí pokyny a platnými předpisy MŠMT, dále školským zákonem a jeho vyhláškami.

 

 • Důležitým prvkem vedení organizace je vymezit všem zaměstnancům pravomoci a pracovní povinnosti dle jejich náplně práce a ředitelka školy dbá na jejich dodržování a plnění.

 

 • Organizaci celého dne v MŠ promyslet tak, aby byly zohledněny přirozené potřeby dětí, celodenně poskytovat dětem podnětné prostředí vhodné pro jejich zdravý vývoj, vzdělávání i relaxaci.

 

 • Dbát na dodržování stanoveného denního režimu, poskytnout dětem dostatek prostoru ke hrám, promýšlet činnosti i jejich organizaci, veškeré aktivity volit s ohledem na věk dětí a na jejich schopnosti, korigovat náročnost i délku činností, aby byly pro děti splnitelné.

 

 • Provozní řád určuje základní podmínky chodu a provozu MŠ, je sestaven dle potřeb instituce a zohledňuje i požadavky rodičů (týká se provozní doby MŠ), vždy ale musí být zajištěna bezpečnost všech dětí i zaměstnanců.

 

 

 • ŠVP sestavuje celý kolektiv MŠ, všichni zaměstnanci mají možnost se k němu vyjádřit a podat případně podnětné připomínky. Škola provádí pravidelně vnitřní i vnější evaluaci.

 

 • Plnění pracovních povinností prověřuje vedení školy, respektive ředitelka na pravidelných provozních poradách, hospitacích nebo při namátkových kontrolách. Provozní porady probíhají pravidelně každý týden.

Pokud dochází k projednání a k řešení všech nutných záležitostí během provozu pravidelně, jde o nejschůdnější cestu k vytvoření klidné a efektivní pracovní atmosféry.

 

 

 1. 4. Ekonomické a materiální podmínky

Cíl: Dbát na celkovou vybavenost mateřské školy, pravidelně doplňovat a obnovovat didaktické pomůcky a hračky, modernizovat prostory dle možností a potřeb tak, aby naše mateřská škola odpovídala trendům moderního předškolního zařízení.

 

Mateřská škola Montevláček je nezisková organizace. Finanční náklady na provoz a výdaje s ním spojené (spotřeba plynu, elektřiny, vody, dále také nutné opravy, rekonstrukce aj.) zajišťuje škola ze školného. Finanční dotaci poskytuje také krajský úřad (platy učitelů a pedagogických zaměstnanců). Škola se snaží získávat finance také cestou spolupráce se sponzory.

 

 • Důležitým bodem je správně a efektivně hospodařit s financemi.

 

 • Společně s podporou zřizovatele se celoročně starat o celkový stav a vzhled budovy, také o úpravu venkovního prostředí a okolí školy. Dále sledovat stav herních prvků na dětském hřišti, renovovat je, případně dokupovat nové a modernizovat celkový vzhled hřiště z důvodu bezpečnosti všech dětí.

 

 • Průběžně dle potřeb doplňovat hračky, pomůcky a různé jiné potřeby (výtvarný materiál, pomůcky na cvičení, aj.) tak, aby rozvíjely kreativitu dětí, fantazii i myšlení a staly se tak prostředkem k všestrannému rozvoji osobnosti dětí.

 

 • Sledovat novinky a trendy ve vzdělávání a výchově a doplňovat pravidelně školní knihovnu o odbornou současnou literaturu, rozšiřovat rovněž dětskou knihovnu o naučnou i odpočinkovou relaxační literaturu – encyklopedie, pohádky, obrázková leporela, soubory novách pracovních listů, knihy o přírodě živé i neživé, doplňovat obrazový materiál a různé výukové programy pro děti na PC nebo hudební CD a pohádky.

 

 • Velmi důležitým prvkem je hledání nových finančních zdrojů, a tím přispět k pokrytí nadstandardních potřeb dětí i celé MŠ.

 

 1. 5. Spolupráce s rodiči

Cíl: Ze strany mateřské školy je důležitá dostatečná informovanost rodičů prostřednictvím webových stránek, rozvoj kvalitní vzájemné komunikace, zapojení většího počtu rodičů do akcí školy.

 

 • Webové stránky neustále aktualizovat a zveřejňovat všechny důležité a plánované akce školy.

 

 • Informace rodičům předávat ústně při denních konzultacích při předávání dětí nebo formou informační nástěnky.

 

 • Nabídnout rodičům dle potřeby osobní soukromé konzultace ohledně chování a vývoje jejich dětí nebo odborné poradenství ve spolupráci s PPP a SPC.

 

 • Pořádat pro rodiče a děti nejrůznější akce, veřejná vystoupení, besídky a přátelská posezení přímo v prostorách mateřské školy nebo v prostorách zahrady.

 

 • Být vstřícní v případě řešení problémů, pomoci radou, pochopením, projevem empatie, snažit se při jednání hledat kompromisy, aby rodiče měli ve vedení mateřské školy i ve všech pedagogických zaměstnancích oporu a tím přispívat k rozvoji kladné vzájemné komunikace.

 

 • Snažit se zapojovat rodiče do akcí školy formou spoluúčasti, organizace akcí a využívat tak jejich potenciálu.

 

 • Využívat nabídek rodičů i jejich nápadů, řešit a projednávat připomínky rodičů na pravidelných setkáních nebo dle potřeby i soukromě.

 

 

 1. 6. Spolupráce s obcí a organizacemi

Cíl: Aktivně zapojit mateřskou školu do veřejného dění v obci a vytvoření dobré spolupráce s ostatními organizacemi.

 

 • Důležité je dbát na dobré vzájemné vztahy

 

 • Účastnit se kulturních akcí a různých kulturních programů.

 

 • Spolupracovat se základními školami v okolí, pořádat společně různé akce a projekty pro rodiče i děti, pravidelnými vzájemnými návštěvami usnadnit předškolákům vstup do základní školy.

 

 • Prohlubovat spolupráci a kladné vzájemné vztahy s organizacemi a institucemi i mimo obec.

 

 

 • Důležitá je spolupráce MŠ s odbornými institucemi (PPP, SPC, odborní logopedové a jiní odborní specialisté).

 

Naše mateřská škola má zájem na prohlubování spolupráce se všemi institucemi, organizacemi nebo i jednotlivci, neboť tak získává bohaté zkušenosti a děti nové a zajímavé poznatky. Děti mají možnost při veřejném styku zapojit se do dění v okolí a získávat pocit potřebnosti a důležitosti.

 

 

 

 1. PROFILACE MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Pro zdravý rozvoj dítěte je nesmírně důležité nabídnout mu podnětné prostředí, které by se podílelo na rozvoji jeho fantazie, myšlení, kreativity, komunikace, zkrátka takové prostředí, jenž všestranně rozvíjí jeho osobnost. Mateřská škola je právě tou institucí, která přebírá štafetu po rodině. Pro dítě je už sám vstup do MŠ náročný na jeho psychiku, prožívá první adaptační problémy a my jsme tu od toho, abychom tuto náročnou cestu dítěti pomohli překlenout a zvládnout a rodičům nabídnout bezbariérovou komunikaci, otevřenost a vstřícnost.

Snahou nás všech je podporovat zdravý rozvoj osobnosti dítěte i jeho celkový zdravý vývoj. Měli bychom dětem nabízet činnosti a aktivity prohlubující zájem o nové nepoznané věci a hlavně o okolní svět, který nás všude obklopuje. Je důležité, aby děti v mateřské škole získaly dostatek poznatků a zkušeností potřebných k životu ve společnosti, aby v budoucnu dokázaly čelit všem problémům a situacím, které jim život přinese.

 

Naším velkým cílem je nabídnout dětem kvalitní výchovu a vzdělávání, aby při odchodu z mateřské školy byly komplexně vybaveny po všech stránkách a do základní školy přicházely s patřičným zdravým sebevědomím.

 

 

Vypracovala:                                                                                                  Dne:

Mgr. Radomila Bryknarová                                                                                             22.8.2018