Montessori pedagogika

Montessori pedagogika

Montessori pedagogika vznikla více než před 100 lety, kdy Marie Montessori vytvořila ucelený vzdělávací systém, který respektuje zákony života a zákonitosti dětského vývoje. Proto ji využívají po celém světě. Je zde specificky připravené prostředí, kde vládne zdravá, klidná atmosféra. Výchovné přístupy podporují rozvoj vrozených duševních schopností dítěte a všestranný rozvoj jeho duševního potenciálu. Pedagogika Montessori nabízí dětem konkrétní metodické pomůcky, které umožňují samostatné poznávání světa a porozumění dějů v něm. Dítě je vedeno učitelem a v připraveném, uspořádaném a estetickém prostředí má svobodu a volbu činností, které rozvíjí jeho osobnost.

Prostředí

Prostory jsou plně uzpůsobeny potřebám dítěte. Nízké otevřené police a skříňky jsou vybaveny speciálním montessori materiálem a jsou uzpůsobeny pro snadnou manipulaci dítětem a tak pomáhá dítěti snadno se orientovat a manipulovat s pomůckami.

Pracovně jsou prostory uspořádány do jednotlivých koutků:

 • praktického života
 • smyslového vnímání
 • matematiky
 • jazyka
 • koutek pro kosmickou výchovu

Vše k výuce je zařazeno od nejjednoduššího k složitějšímu, od konkrétního k abstraktnímu, z leva do prava, ze shora dolů, od celku k jednotlivým částem.

Dítě zde má možnost aktivně se zapojit do běžného života – pomáhá připravit jídlo (krájí zeleninu, maže si pečivo, nalévá polévku), pomáhá se stolováním, uklízí (zametá podlahu, uklízí nádobí do myčky nádobí), sází rostliny, zalévá květiny. Děti jsou zaujaty pozorováním přírodních dějů. Péče o zvířata vede k předvídavosti a pocitu zodpovědnosti.

Koutek praktického života

nejpřitažlivější činností dětí do tří let.

Cílem praktických aktivit je:

– uspokojení pohybu

– zkoordinování myšlení a pohybu

– zdokonalení a zharmonizování činnosti

– získání samostatnosti, cílevědomosti a zodpovědnosti.

Dítě se učí:

– pečovat o prostředí

– pečovat o svou osobu

– kontakt s druhými lidmi

– starat se o zvíře, rostlinu

– koordinovat pohyby – elipsa

Pomůcky pro smyslový rozvoj

procvičování smyslů vede k prohlubování smyslového vnímání a vytváří základy pro intelektuální růst.

Nashromážděné dojmy do věku 2,5 let dítěte je třeba uspořádat, rozlišit podstatné od nepodstatného. Rozlišuje se barva, tvar, velikost, zvuk, struktura látky, hmotnost, teplota a roztažnost. Chceme-li zdůraznit jednu vlastnost, je třeba smysly od sebe co nejvíce izolovat.

Matematika

Dětské myšlení má smysl pro přesnost a reálnou skutečnost. Proto jsou pomůcky přehledné a věcně správné. Z praktického a smyslového materiálu se přechází k matematické pomůcce a hrou s ní se dítě učí velice rychle.

Montessori pedagogika upřednostňuje racionální přístup před mechanickými pomůckami. Rozvijí se prostorové myšlení. Postupně se přechází k abstrakci.

Jazyk

Dítě v prvních třech letech života absorbuje jazyk prostředí. V období tří až šesti let ho zdokonaluje. Rozvoj jazyka se řídí pevnými zákonitostmi a jazyk složitý je stejně vstřebáván jako jednoduchý. Je třeba vytvořit prostředí bohaté na slovo a podněty vybízející ke kvalitní vyjadřovací schopnosti.

Kosmická výchova

Výuka začíná pozorováním světa jako celku a postupuje k poznání jeho jednotlivých částí. Poskytuje dítěti možnost využívat získané dovednosti v předešlých oblastech. Základem je zde podpora přirozeného zájmu dítěte o poznávání a přemýšlení v souvislostech.


Svobodná volba

Volba je instinktivní záležitost a vede dítě k výběru činnosti, která podporuje jeho vývoj. Svobodná volba se v konečném důsledku projeví jako samostatný, soběstačný, nezávislý, sebeovládající činný projev jedince v určitých hranicích. Svobodné rozhodování dětí podle vlastních preferencí umožňuje pozorovat jejich duševní a vývojové potřeby.

Dítě si volí:

– místo v prostoru

– pracovní činnost

– pracovat samo, s kamarádem nebo ve skupině

– vyjádření pocitu, podělení o zážitky.


Období zvýšené vnímavosti

Je časově limitovaný instinkt, který je vázaný na získání specifického rysu. V tomto období se dítě učí snadno a přirozeně. Podle sebe si vybírá potřebné z vnějšího světa. Postupně získává dovednost řídit své pohyby stále přesněji a jistěji, což vede k samostatné tvořivé činnosti.

Úloha učitele

 1. Připravuje prostředí pro dítě a zná jeho funkci.
 2. Pozoruje činnost dítěte a zpětně získává informace pro jeho potřeby.
 3. Zajišťuje dítěti možnost volby.


Pomůcky

V přípravném prostředí Montessori pedagogiky hraje důležitou roli specifický metodický materiál, jehož vlastnosti jsou:

 1. Ohraničení, omezení – speciální montessori pomůcky se v připraveném prostředí nacházejí v jednom exempláři. Množství pracovního materiálu má představovat výzvu k činnosti (nedostatek nebo přemíra materiálu brání soustředění, nebo vyvolává nudu). Materiál je seřazen podle náročnosti. Dítě vrací pomůcku na své místo v polici v takovém stavu v jakém si ji půjčilo. Tím se učí trpělivosti a úctě k práci a svěřenému materiálu.
 2. Estetické kvality – silnou motivací je kvalita a atraktivnost předmětů. Materiál přímo vybízí k činnosti a k tomu, aby byla prováděna jemně, s úctou, s estetickým cítěním a zodpovědností.
 3. Kontrola chyb – je u většiny pomůcek zabudována v samotném materiálu. U složitějších pomůcek pomáhají získání zkušenosti a poznatků, možnost konzultace se zkušenějšími.